všeobecní obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej digitálního obsahu
www.margaretakrizova.com

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup videokurzů a ebooků (elektronické knihy) (souhrnně zde dále uváděné jako „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.margaretakrizova.com provozované Margaretou Křížovou IČ: 47616016, se sídlem Vyšehradská 47, 128 00 Praha 2 jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městská část Praha 2 (dále také uváděná jako „Prodávající“).

2.     Nákup digitálního obsahu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy má přednost před textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu a užíváním webových stránek www.margaretakrizova.com souvisí.

3.     VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než digitální obsah zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim máte připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním digitálního obsahu (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak se vyvarovat případných budoucích nedorozumění či nejasností. Kliknutím na tlačítko „Objednat“ potvrzujete, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, který je zde popsán. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný digitální obsah a vy jako Kupující za dodaný digitální obsah zaplatit dohodnutou cenu).

4.     Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Důležité pojmy (definice)

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Cena produktů a platba

Dodací podmínky

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

Odstoupení od Kupní smlouvy

Záruka, práva z vadného plnění

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1.     PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je fyzická osoba zaspaná. Živnostenském rejstříku: Margareta Křížová

se sídlem: Vyšehradská 47, 128 00 Praha 2

Kontaktní telefon: 603252201

Adresa pro doručování elektronické pošty: margareta@margaretakrizova.com

2.     KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.margaretakrizova.com uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí produkt, který je formou digitálního obsahu nabízen na tomto webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel podnikající jako fyzická nebo právnická osoba nebo spotřebitel.

3.     SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4.     SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli, než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5.     SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.margaretakrizova.com vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí Kupující sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem Kupujícího resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6.     ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.     Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2.     POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co Kupujícímu může přinést a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.     OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat a upravit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným na vaši emailovou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné emailem (na adrese uvedené v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. 

4.     Kupní smlouva a VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím stranám a na vyžádání vám ji zašlu.

IV. Cena produktu a platba

1.     CENA PRODUKTU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již konečnou cenou.

2.     Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.     Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4.     ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je obecně možné uhradit následujícími způsoby, pokud je prodejní formulář umožňuje:

– online bankovním převodem na můj bankovní účet, pokyny k platbě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– bezhotovostně platebními kartami uvedenými na webovém rozhraní.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti COMGATE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti COMGATE.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v českých korunách.

5.     SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám zašlu emailem potvrzení společně s fakturou, která zároveň slouží jako dodací list. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkt nelze hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1.  ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Je-li produktem videokurz, vytvořím vám po uhrazení kupní ceny uživatelský účet na webovém rozhraní a na vaši emailovou adresu vám zašlu přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).  

Je-li produktem digitální produkt ve formátu .docx nebo .pdf, bude vám po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslán odkaz v podobě adresy webové stránky, na které je možno obsah stáhnout či otevřít. 

2.     DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději následující den poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

3.     NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4.     Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5.     Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP) a sledovat videoobsah.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1.  Digitální obsah - produkt zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste měli k dispozici internetové připojení s dostatečnou rychlostí a váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či nízké rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

2.   Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkt slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v digitálním obsahu na mé webové stránce www.margaretakrizova.com.

UŽIVATELSKÝ ÚČET. K přístupu do uživatelskému účtu vám zašlu přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Není-li na webovém rozhraní při objednávce produktu uvedeno jinak, garantuji vám možnost přístupu

do členské sekce zakoupeného videokurzu po dobu 1 roku od udělení přístupu, pak může být přístup do členské sekce zrušen bez předchozího upozornění. 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1.     Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na margareta@margaretakrizova. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím informaci o tom, v čem videokurz nesplnil vaše očekávání a důvody odstoupení od smlouvy, doklad o koupi videokurzu společně s informací o datu nákupu a vašich identifikačních údajích.

2.     Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 30denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na margareta@margaretakrizova.com.

3.     Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

4.     Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou zasílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění

1.     Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2.     Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3.     Jako Prodávající odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4.     V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5.     Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením postupu či nesprávným uchováváním.

6.     Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud produkt nenaleznete ani v těchto složkách, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7.     Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na emailové adrese margareta@margaretakrizova.com  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.  Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1.     Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na emailové adrese margareta@margaretakrizova.com.

2.     Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3.     Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.     Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1.     Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2.     Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3.     Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4.     Tyto VOP jsou účinné od 25.6.2020.